Gå til innholdet
Medlem av Elkonor — din landsdekkende elektrikerkjede

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Drøbak Elektriske AS heretter kalt DE.

1. Alminnelige betingelser.

Disse salgs og leverings- vilkårene gjelder ved enhver leveranse fra DE, med mindre annet er skriftlig avtalt. Tillegg eller avvik fra disse betingelsene må avtales skriftlig.

Oppdrag/ordre betyr avtale (herunder akseptert tilbud) om leveranse av utstyr og tjenester, eller annen ytelse. Overtagelses forretning utløser oppheving av dagbøter og risikoen for utført arbeid overføres til kunde.

Partene må snarest mulig lese møtereferat eller tilsvarende dokumentasjon og gi tilbakemelding om feil, misforståelser eller lignende. Unnlatelse av å gi slik melding, regnes som aksept.

Kostnader i forbindelse med tidsbruk og annet, internt hos kunden eller noe kunden svarer for, som påløper i forbindelse med arbeidet, omfattes ikke av avtalen.

2. Drøbak Elektriske forpliktelser

• DE skal levere utstyr og tjenester i henhold til inngått avtale, og framdriftsplan hvor dette er avtalt.
• DE er ansvarlig for nødvendige godkjenninger for det arbeid som DE selv skal utføre.
• DE vil sammen med sine samarbeidspartnere utføre alt arbeid iht. akseptert tilbud.
• Eventuelle tilleggsarbeider skal varsles skriftlig av DE og vil ikke påbegynnes før skriftlig aksept fra kunde foreligger. Unntatt er tilleggsarbeid i hht Lov om håndverstjenester mm for forbruker. § 9 (3).

 

3. Kundens forpliktelser

For å holde fremdriftsplan og avtalt pris, skal følgende gjelde der annet ikke er avtalt:

DE skal gis fri og ryddet tilgang til arbeidsstedet iht. avtalt framdrift. Eventuelle nøkler må utleveres til kontaktperson eller montør ved oppstart. Blir det endring i framdrift og tilgang til arbeidsted må DE varsles skriftlig innen 48 timer (virkedag) før utføre arbeid som ønskes endret skal i gnagsettes. DE vil tilleggs fakturere for ventetid hvis varslingsfristen ikke er overholdt. Endringer eller tillegg på avtalt leveranse skal godkjennes av DE

Hvis kunden fremsetter ønske om endring eller et tillegg i forhold til avtalen (” endring”), eller endring bør skje av andre grunner, skal denne endringsprosedyren følges, dersom annet ikke er avtalt:

1. Endringsønske kommuniseres fra kunden eller oppstår hos DE.

2. Dersom endringen kan gjennomføres, sender DE en endringsanmodning til kunden som skal inneholde minimum:
a. en angivelse (beskrivelse) av endringen
b. endringens virkning på fremdriften eller ferdig tidspunkt
c. endringens virkning på prisen, og frist for svar

3. På grunnlag av endringsanmodningen avgjør kunden om han vil ha endringen. Undertegnet
endringsskjema hvor det angis om kunden har akseptert eller avslått endringen sendes PR AS innen svarfristen.

4. Avbestilling(er) må skje innen 24 timer før tidspunkt for avtale. Dersom avbestilling foretas nærmere enn 24 timer før avtale, vil det belastes avbestillingsgebyr.

Dersom kunden forlanger endring på annen måte og PR AS gjennomfører endringen, skal kunden betale for endringen etter PR AS sine gjeldende priser. Bestemmelsen gir ikke noen av partene krav på å få gjennomført en endring.

Når PR AS ikke har totalansvar for arbeidet, men kun står ansvarlig for rørarbeidet, skal kunden senest 1 uke før arbeidet starter avtale framdrift og tidspunkter for når PR AS skal utføre sitt arbeid. Endringer iht. denne framdriften skal varsles og håndteres som beskrevet over. Kunden forplikter seg til å undertegne en overtagelseserklæring etter at arbeidet er overlevert av PR AS til kunden.

 

4. Prisforutsetninger

Servicearbeider utføres normalt etter medgått tid og materiell iht. gjeldende prisliste, som foreligger på vår hjemmeside. Alle avtalte arbeider forutsetter at tilstøtende rør og deler tåler påkjenningen av vårt arbeid. Eventuelle lekkasjer som måtte oppstå under og/eller i etterkant på tilstøtende rør og deler skyldes normalt elde og at røranlegget er mangelfullt vedlikeholdt. Reparasjon av slike lekkasjer kommer i tillegg og vi anbefaler de gamle rørene utskiftet som et nytt uavhengig oppdrag. Dette gjelder såfremt rørlegger ikke har opptrådt grovt uaktsomt i forbindelse med allerede avtalt arbeid.

For tilbudsarbeider gjelder den i tilbudet fastsatte pris under følgende forutsetninger, med mindre annet er skriftlig avtalt:
• Akseptert tilbud og eller ordrebekreftelse er signert og returnert til vårt kontor før oppstart.
• Bestemmelsene i denne avtalen følges.
• Kunden oppfyller alle sine plikter ifølge avtalen og avtalens betingelser.
• Nødvendig tilgang, forberedelser og annen medvirkning er på plass til avtalt tid i de tilfellene kunden skal bidra med dette.
• Når PR AS ikke har totalansvar for arbeidet, men kun står ansvarlig for rørarbeidet skal kunden tilrettelegge og koordinere de forskjellige aktører for å kunne gjennomføre prosjektet i tråd med avtalt framdrift og spesifikasjon. Eventuell ventetid som oppstår som ikke skyldes PR AS, vil bli tilleggs fakturert iht. PR AS sine gjeldende satser.
• Oppstart skjer iht. avtalt framdrift.
• Dersom det etter inngåelsen av avtalen blir vedtatt økninger i offentlige skatter og avgifter som innvirker på kontraktssummen, skal dette belastes kunden.
• Tilbudsprisen er basert på kundens spesifikasjoner og omfatter det som er beskrevet i tilbudet. Alt materiell leveres av godkjent kvalitet, og arbeidet utføres håndverksmessig etter gjeldende reglement og fag norm.
• Det er ikke medregnet noen form for bygningsmessige eller elektriske arbeider utenom det som er beskrevet i tilbudet.
• Tilleggsarbeid som oppstår pga. ukjente hindringer vil bli tilleggs fakturert iht. gjeldende time og materiellpriser.
• Eventuell anleggsbidrag som netteier krever og andre  gebyrer er ikke medregnet med mindre annet er skriftlig avtalt.
• Utstyr levert av kunden monteres ikke, uten at dette er skriftlig avtalt p.g.a. vårt garantiansvar. Skal utstyr som ikke er levert av DE monteres av DE gjelder timesats (montør 2)
• DE fakturerer akonto iht. leverte varer og produserte tjenester (blant annet ut fra våre kontrakter)

5. Ikke inkludert

I våre tilbud er ikke anleggsbidrag som netteier krever, fraktsonetillegg 3,5% fra leverandører av produkter (lys og varme) og miljøgebyr 1%.

6. Mangler, forsinkelse, mm.

1 Mangler. Mangel foreligger dersom leveransen fraviker fra det som er avtalt (spesifisert) og det er forhold som DE har ansvaret for. DE har rett og plikt til å utbedre mangler innen rimelig tid fra overlevering. Dersom mangelen ikke er rettet innen rimelig tid, har kunden krav på prisavslag jfr. håndverkertjenesteloven § 25. DE har ikke ansvar for feil eller forsinkelse som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner som kunden er ansvarlig for.

Kunden taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom han ikke senest ved overtagelsesforretningens avslutning melder fra om mangelen, som han har eller burde ha oppdaget ved gjennomføring av overtagelsesforretning. Dersom overtagelsesforretning er gjennomført eller leveransen er tatt i bruk, kan ikke mangelen utløse dagbot.

2 Forsinkelse. Forsinkelse foreligger dersom leveransen leveres senere enn avtalt dato for levering, og skyldes forhold DE er ansvarlig for etter avtalen. Begge parter skal varsle den annen part dersom parten er forsinket, eller forventer å bli forsinket. Hvis leveransen er forsinket, kan kunden kreve å få opplyst skriftlig om årsaken til forsinkelsen og når levering kan forventes.

Kunden kan ved forsinkelse kreve dagbot med 0,1 % av oppdragsverdien pr. virkedag for den enkelte del av leveransen som er forsinket. Dagboten kan ikke overstige 10 % av den enkelte oppdragsverdi i leveransen. I dagbotperioden kan ikke annen erstatning kreves eller avtalen heves. Er leveransen ikke levert innen utløpet av dagbotperioden skal avtalebruddet anses å være vesentlig.

Dersom forsinkelse som ikke skyldes DE overstiger 3 måneder, har DE rett til å kansellere oppdraget, slik at eventuell ny avtale inngås eller at sluttoppgjør for utført arbeid foretas etter medgått tid og materiell.

3 Reklamasjon. Begge parter skal uten ugrunnet opphold og innen rimelig tid, melde fra skriftlig til den annen, dersom leveransen ikke er i samsvar med avtalen. Reklamasjon kan for forbrukere skje senest 5 år etter overtagelse eller fra tidspunktet hvor hele eller deler av leveransen er tatt i bruk. Reklamasjon av et produkt som viser seg å være ubegrunnet, pga. manglende service, feil bruk/håndtering eller lignende vil bli belastet i henhold til DE sine gjeldende servicesatser, dette i de tilfeller hvor leverandøren av en eller annen saklig grunn avslår garanti på produktet. Tid medgått for håndtering av reklamasjoner som er ubegrunnet, eller viser seg å ikke være en reklamasjon vil bli belastet.

4 Levering. Standard levering er fritt levert iht. avtale. For utstyr og materiell levert direkte kommer frakt i tillegg. Leveransen anses som levert på det tidligste av følgende tidspunkt, dersom annet ikke er særlig avtalt:

• Leveransen er stilt til kundens disposisjon (for eksempel gitt tilgang til leveransen),

• Kunden har tatt løsningen i bruk, eller

• Overlevering til kunden er skjedd.

5 Erstatning. DE er ikke ansvarlig for tap som følge av mangel eller forsinkelse. Dette gjelder ikke dersom tapet skyldes grovt uaktsomt eller forsettlig avtalebrudd. Partene har i intet tilfelle ansvar for indirekte tap, herunder, datatap, driftstap, rentetap, tapt fortjeneste, tap hos tredjeperson eller andre økonomiske konsekvenstap. Eventuelt utbetalt dagbot kommer til fradrag i erstatningen.

6 Hevning. DE har med 24 timers varsel rett til å stanse utførelsen dersom kunden misligholder sin betalingsforpliktelse, eller det er klart at slikt mislighold vil inntre. Ved stansing har DE krav på tilleggs vederlag, frist forlengelse, til å kreve utstyret tilbakelevert og til å kreve alle omkostninger dekket av kunden, med mindre det stilles betryggende sikkerhet for betaling av kjøpesummen eller gjenstående delbetalinger. Foreligger vesentlig avtalebrudd, kan avtalen heves med 10 dagers skriftlig varsel. Avhjelpes avtalebruddet innen denne tid, bortfaller hevingsretten.

7 Force majeure. Dersom det inntrer et forhold utenfor en parts kontroll som han ikke kunne ha forutsett da avtalen ble inngått og som han ikke med rimelighet kan ventes å overvinne eller avverge virkningene av, suspenderes partenes plikter så lenger forholdet varer.

7. Betaling

1 Oppdrag faktureres iht. framdrift. Sluttoppgjør faktureres ifm. overtagelse. Forfall er 10 dager etter fakturadato. Dersom det ikke er avtalt fast pris for leveransen betales oppdraget etter medgått tid og materiell.

2 Kredittsjekk. vil i forbindelse med bestilling av materiell og tjenester kunne kredittsjekker alle kunder. Ved avslag på kredittsjekk kan DE allikevel levere så lenge forhåndsbetaling mottas, eller direkte oppgjør ved levering avtales.

3 Forsinkelse mv. Ved forsinket betaling påløper gebyr og forsinkelsesrenter iht gjeldende satser ref. inkassoloven §§ 17 til 20.

4 Tidsberegning. Oppdragets varighet er den tid som medgår fra elektriker reiser fra DE sitt kontor til han returnerer såfremt ikke fastpris er avtalt. Tid som medgår ifm. Bestilling av varer og etterfylling av servicebil , arbeid med sluttdokumentasjon, samsvarserklæring etc i hht 5 sikre inngår i oppdragets varighet.

5 Avbestilling. Ved avbestilling av bestilte varer faktureres returomkostninger med 20 % av varens verdi.

Tjenester som ikke er avbestilt innen 24 timer belastes med” Minstetakst serviceoppdrag på dagtid”.

6 Salgspant. DE har salgspant i leveransen for tilbudssummen og for krav for eventuelle andre ytelser, i tråd med reglene i pantelovens §§ 314 til 322. Så lenge DE har salgspant i leveransen er kunden ansvarlig for å holde utstyret forsvarlig vedlikeholdt.

Så lenge DE har salgspant i leveransen kan kunden ikke:

a. inngå avtaler om overdragelse av eiendomsrett, utleie eller utlån, pantsette eller gi utlegg i leveransen.

b. Bearbeide, sammenføye eller sammenblande leveransen med egen eller 3. manns eiendom.

c. Bruke leveransen til annet enn normal drift.

8. Standard garantibetingelser

1 Garanti. DE garanterer for leveransen iht. lov om håndverkstjenester. Garantien gjelder for 5 år i privatmarkedet og 3 år i proffmarkedet.

2 Unntak. DE garantiansvar omfatter ikke forhold som kunden bærer risikoen for, så som ulykke, brann, miljø/klimaforhold som faller utenfor spesifikasjonene, eller skader som påføres i forbindelse med bygningstekniske arbeider, og heller ikke normal slitasje. DE er ikke ansvarlig dersom leveransen utsettes for unormal eller uautorisert bruk, eller som er i strid med anbefalinger/retningslinjer i Drift og vedlikeholds instruks (DV) overlevert kunden. DE er heller ikke ansvarlig dersom kunden foretar endringer, modifikasjoner, sammenkobling med annet utstyr, vedlikehold og lignende som ikke er godkjent av DE eller strider mot instrukser gitt i FDV dokumentasjon.

9. Andre forhold

1 Konfidensialitetsplikter mm. Det som i dette punktet er bestemt om konfidensialitetsplikter gjelder også etter oppdragets opphør, uansett opphørsgrunn. Partene og dem disse svarer for, har taushetsplikt om forhold vedrørende den annen part og dennes kunder/leverandører som disse blir kjent med som følge av oppdraget. Tegninger, beskrivelser, beregninger og andre bilag til tilbudet er DE sin eiendom og må ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende. Partene er videre klar over at norsk lov hjemler erstatning og setter straff for åpenbaring av forretningshemmeligheter.

2 Prioritet. Dersom det oppstår motstrid mellom avtalens dokumenter, skal følgende prioritet gjelde: (1) Eventuelle tilleggs/endringsavtaler, (2) tilbuds/avtaledokumentet (signaturdokumentet), (3) vilkår på særområde (partner/serviceavtale) (4) disse alminnelige vilkårene og (5) andre vedlegg til tilbudet/avtaledokumentet (f.eks. spesifikasjoner).

3 Referanse o.l. DE kan bruke leveransen, inkludert kundens kjennetegn, til presentasjoner, demonstrasjoner og som referanse, hvis annet ikke avtales skriftlig.

4 Overtagelsesforretning. DE innkaller i rimelig tid til overtagelsesforretning når dette er avtalt. Partene har plikt til å møte på overtagelsesforretning. Unnlater en av partene å møte uten gyldig grunn kan den andre parten gjennomføre overtagelsesforretningen alene.

5 Forvaltning, drift og vedlikehold. Det leveres Forvaltning drift og vedlikeholds dokumentasjon (FDV) for leveransen der dette er avtalt. Datablader og produktinformasjon som medfølger leverte produkter leveres. DE kan etter forespørsel fra kunden levere dokumentasjon på produkter hvor dette ikke normalt medfølger. Kunden plikter å følge instrukser for FDV. DE er ikke ansvarlig for skader mm som følge av feil bruk eller vedlikehold på leveransen.

6 Tap av nøkkel. Dersom nøkkel som kunden har utlevert til DE bortkommer, erstattes kun kostnadene til kopiering av ny nøkkel. Kostnader forbundet med utskifting av låssystemer eller andre eventuelle følgetap erstattes ikke.

7 Verneting. Verneting for partene er Oslo verneting.